Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28

Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

140-lecie najstarszej szkoły ogrodniczej w Polsce
Godło Polska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych jest szkołą z 140-letnią tradycją. 

Naszym patronem jest Tadeusz Kościuszko – postać z panteonu polskich bohaterów narodowych. Generał, fortyfikator, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz Naczelny Dowódca insurekcji kościuszkowskiej.

Nasi absolwenci pracują w różnorodnych branżach zawodowych, są cenni dla pracodawców ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

Technikum Nr 9


Numery i nazwy kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 2. Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych.

Rozszerzenia:

 • matematyka,
 • język angielski.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych.

Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Technik ekonomista

Numery i nazwy kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
 2. Kwalifikacja HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Rozszerzenia:

 • geografia,
 • język angielski.

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo.

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne, udziela informacji turystycznej, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, (np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych), obsługuje konferencje, kongresy, prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów, prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.

Technik organizacji turystyki

Specjalizacja CUKIERNIK

Numery i nazwy kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
 2. Kwalifikacja SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Rozszerzenia:

 • chemia,
 • język angielski.

Potrzebę kształcenia na kierunku technik technologii żywności z kwalifikacją TG.04 produkcja wyrobów cukierniczych  zgłaszają do dyrekcji szkoły i nauczycieli właściciele lokalnych cukierni i piekarni. Potwierdza to również opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Barometr zawodów 2018”, który stanowi prognozę zapotrzebowania na regionalnych i lokalnych rynkach pracy województwa małopolskiego. Zawarte w raporcie informacje pokazały, że zawód cukiernika jest zaliczony do zawodów niszowych. Rozwijająca się prężnie branża spożywcza stwarza szansę absolwentom tego kierunku na znalezienie pracy.  

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż (np. cukierniczej, piekarskiej, mięsnej, mleczarskiej), w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności, placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych, firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności, zakładach żywienia zbiorowego, ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Ponadto technik technologii żywności wzbogaci naszą ofertę edukacyjną, a uczniom pozwoli zdobyć wiedze i umiejętności, które  pomogą im w znalezieniu stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia.

Technik technologi żywności


Ponadto, kształcimy przyszłych specjalistów w perspektywicznych dziedzinach, takich jak architektura krajobrazu i hotelarstwo.

Każdy kandydat do naszej szkoły musi pozytywnie przejść badania medycyny pracy. W sekretariacie otrzymasz skierowanie na badania i będziesz musiał je wykonać w wyznaczonym terminie.  Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, skontaktuj się z sekretariatem szkoły (tel. 14 6888404) lub napisz do nas na Facebooku.

do góry