Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28

Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

140-lecie najstarszej szkoły ogrodniczej w Polsce
Godło Polska

Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY:

Jesteśmy szkołą, która wyposaża młodego człowieka w wiedzę i umiejętności niezbędne
do funkcjonowania w społeczności przy zachowaniu wartości tradycyjnych.  Absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie potrafi stawić czoło wyzwaniom cywilizacyjnym.

MISJA SZKOŁY:

 • Działania wychowawcze w szkole są udziałem dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
 • W centrum zainteresowania stawiamy  ucznia, stymulując jego kreatywność, rozbudzając pasje i szanując jego indywidualizm.
 • Uczymy, jak godnie i pięknie żyć zgodnie z zasadami humanizmu i tradycyjnych wartości.
 • Tworzymy szkołę  przyjazną, bezpieczną, otwartą, aktywnie uczestniczącą w życiu społeczności lokalnej.
 • Wyposażamy  uczniów   w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę, podjęcie pracy zawodowej i radzenia sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi.
 • Rozwój nauczycieli uwzględnia obecne potrzeby wychowanków i wzmacnia autorytet w środowisku.
 • Szanujemy i wspieramy się wzajemnie.

Absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Jest to osoba, która:

 • ma poczucie własnej wartości i godności poprzez nabycie kompetencji kluczowych,
 • potrafi współżyć w grupie rówieśniczej i społecznej, szanuje godność drugiego człowieka,
 • wyposażona w podstawowe umiejętności społeczne, dzięki którym potrafi budować   prawidłowe relacje międzyludzkie,
 • dąży do poznawania samego siebie poprzez zrozumienie swoich uczuć, emocji i potrzeb,
 • wykazuje się twórczością, aktywnością i ciekawością świata,
 • potrafi się uczyć, doskonalić, planować i organizować swoją pracę,
 • potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • potrafi stawić czoło wyzwaniom cywilizacyjnym,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, zna historię i kulturę własnego narodu i jest otwarta na kulturę innych narodów,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • kieruje się w swoim postępowaniu zasadami humanizmu i tradycyjnych wartości,
 • jest kulturalna i odpowiedzialna,
 • potrafi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • racjonalnie wykorzystuje najnowsze narzędzia i technologie informatyczne,
 • bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z Internetu i mediów społecznych,
 • przygotowuje się do dorosłego życia i rozwiązywania związanych z nim problemów.
do góry